Vedtægter

Vedtægter for foreningen Enhedslisten Amager Øst

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens Navn er Enhedslisten Amager Øst.Foreningens lokalområde er 2300 S øst for Amagerbrogade inkl. ulige numre af Amagerbrogade.

§ 2 Formål

Enhedslisten Amager Øst deler som lokalafdeling i Enhedslisten København dennes formål. Afdelingen arbejder for skabelsen af et socialistisk demokrati, samt et København der sætter miljøet, menneskene & solidariteten i centrum.Formålet fremmes gennem et aktivt samarbejde med den øvrige venstrefløj, andre rød-grønne kræfter og forligspartnere.Afdelingen er forpligtet af landsorganisationen Enhedslistens principprogram og årsmødebeslutninger, og arbejder for at virkeliggøre politikken, specielt i København og på Amager Øst.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Medlemskab i lokalafdelingen opnås ved tilslutning til Enhedslisten efter årsmødebeslutninger.Enhedslistens bestemmelser om medlemsophør og udelukkelse er også lokalafdelingens.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned. Den forberedes og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:Valg af dirigent og referentBeretningRegnskabIndkomne forslagArbejdsplan for tiden til næste generalforsamlingBudgetValg af bestyrelse, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødet. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes til medlemmerne, der modtager dem senest 7 dage før mødet.Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes snarest (og med minimum 14 dages varsel), hvis:Et flertal i bestyrelsen beslutter detMindst ¼ af lokalafdelingens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning om det.

§ 5 Medlemsmødet

Medlemsmødet er højeste myndighed mellem GeneralforsamlingerneMedlemsmøderne afholdes mindst én gang månedligt, dog med evt. undtagelse af juli og december.Bestyrelsen forbereder møderne og indkalder med minimum én uges varsel.

§ 6 Valg og afstemninger

Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. I øvrigt sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal iblandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt dersom mindst ¼ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.Af hensyn til mindretal kan personvalg (med flere kandidater til samme repræsentative opgave, eller i forbindelse med indstillinger til Enhedslisten i forbindelse med valg til Borgerrepræsentation eller Folketing) foregå skriftligt, på følgende måde:Ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på én mere end halvdelen af det antal, der skal vælgesVed valg af ulige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på et antal personer svarende til det første hele tal efter halvdelen af det antal, der skal vælgesDer kan højst afgives én stemme på hver opstillet person

Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af foreningens medlemmer på to hinanden følgende Generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. I givet fald tilfalder foreningens midler Enhedslisten.

§ 7 Opstilling af lokale kandidater til Borgerrepræsentations- og Folketingsvalg

Lokalbestyrelsen kan indstille lokale kandidater til valg. Lokalbestyrelsen har forinden efterlyst kandidater blandt medlemmerne. Forslagene bliver fremlagt og godkendt på et afdelingsmøde, hvis det kan nås.

§ 8 Bestyrelsen

Mellem medlemsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse, der skal tage initiativ til og koordinere aktiviteterne, tilrettelægge og indkalde til medlemsmøder, træffe beslutninger og fremkomme med udtalelser på foreningens vegne, samt holder medlemmerne løbende orienteret om de lokale aktiviteter.Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på den ordinære Generalforsamling, og består af minimum 3 medlemmer, der selv konstituerer sig. Der kan foretages suppleringsvalg til et medlemsmøde, hvis det er nødvendigt. Dette skal i så fald fremgå af mødeindkald-elsen.Bestyrelsens møder er åbne for afdelingens medlemmer.Bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold, men hæfter ikke personligt for afdelingens gæld. Et eller flere af medlemmerne kan gives fuldmagt i konkrete og tidsmæssigt begrænsede økonomiske og juridiske forhold.

§ 9 Valg af andre repræsentanter

Der vælges en repræsentant og en suppleant til Enhedslisten Købenavns bestyrelse, for et år ad gangen.Enhedslisten Amager Øst vælger det antal repræsentanter, til møder i repræsentantskabet for Enhedslisten Region Hovedstaden, som den er berettiget til i overensstemmelse med reglerne for valg af repræsentanter til Enhedslisten Region Hovedstaden.Enhedslisten Amager Øst vælger det antal repræsentanter til Amager Øst Lokaludvalg, som den er berettiget til i overensstemmelse med reglerne for valg af repræsentanter til lokalråd.

4. Ved forfald skal repræsentanterne, efter aftale med bestyrelsen, forsøge at indsætte en

midlertidig repræsentant.

§ 10 Økonomi

Regnskabsåret følger Enhedslistens, og er kalenderåret.Kontingentets størrelse, forfald etc. følger Enhedslistens årsmøders bestemmelser. Det opkræves centralt og indbetales til Landskontoret. En andel heraf overføres til afdelingens konto.Afdelingens økonomi kan forbedres ved:At afdelingen modtager støtte til konkrete projekterAt afdelingen foretager indsamlinger eller modtager bidrag eller gaver

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages på en Generalforsamling efter rettidig varsling og er gældende derfra.

§ 12 Vores Ø

Enhedslisten Amager Øst er historisk og geografisk knyttet til den/de andre lokalafdelinger i 2300 S. Derfor skal samarbejdet mellem disse afdelinger prioriteres højt.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. marts 2012, revideret d.26.januar 2013, 25.januar 2014